سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمودرضا میوه چی – مدیر طرح، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

هدف از ایمن سازی تاسیسات آبی در برابر زلزله فراهم نمودن شرایطی است که کارایی سیستم تامین و توزیع آب را بهنگام وقوع زلزله تضمین نماید. برای رسیدن به این هدف باید طرح جامعی تهیه شده و در سه مقطع زمانی قبل از وقوع زلزله، بلافاصله پس از وقوع آن و در دوره بازسازی به مرحله اجرا گذاشته شود. قبل از وقوع زلزله باید براوردی از نوع و میزان خسارات احتمالی در صورت وقوع زلزله تهیه نمود و برای نقاط ضعف سیستم، طرح های تقویتی بر اساس ضوابط طراحی لرزه ای آماده و به مورد اجرا گذاشته شده و در طرح های توسعه و بازسازی نیز مقررات طراحی لرزه ای رعایت شود. با این هدف و بهمنظور ارزیابیخسارات و ارائه سیاست های کاهش خطر زلزله باید اصول بنیادی مد نظر قرار گیرند، که اهم آنها عبارتند از مشخص نمودن عناصری که خطر زلزله آنها را تهدید مینماید، سناریوهای زلزله و خطر زلزله، مدل های گسیختگی و ساختار مدیریت بحران . در این مقاله به تحلیل آسیب پذیری و مدیریت بحران در سامانه های آبرسانی شهری (مطالعه موردی) پرداخته شده است.