سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
اصغر حسینی – دانشجوی کارشناسی علوم جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد
اردلان دریائی – دانشجوی کارشناسی علوم جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد
مژگان عباسی – استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ش
یوسف عسکری – دانشجوی دکتری تخصصی علوم جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد

چکیده:
فضای سبز یکی از ارکان مهم هر شهر، به خصوص ابر شهرهایی مثل تهران و اصفهان به شمار میآید. با توجه به فواید بسیار زیاد فضای سبزشهری، ضرورت مدیریت این منابع روز به روز بیشتر احساس می شود. به منظور مدیریت صحیح هر منبعی در وحله اول آماربرداری از آنمنبع مطرح است که این آماربرداری میتواند با استفاده از آماربرداریهای زمینی و یا با استفاده از فن سنجش از دور صورت پذیرد. در اینمطالعه تاج پوشش درختان در دو طبقه درختان خطی حاشیه خیابان و پارک شهری مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول تصویر هوایی دوربین UltraCam بخشی از منطقه یک شهر اصفهان حدفاصل پلهای فلزی و آذر تهیه و سپس تصحیح هندسی تصویر مربوط با استفاده از نرم افزار Arc Gis انجام شد. به منظور محاسبه تاج پوشش، مساحت اشغال شده توسط تاج هر درخت طی آماربرداری زمینی محاسبهشد و برای برقراری ارتباط بین این مولفه تاج پوشش روی زمین و روی تصویر هوایی، مساحت اشغال شده توسط تاج هر درخت روی تصویر هوایی و در محیط نرم افزار Arc Gis محاسبه گردید. پس از انجام آزمونهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS مشخص شد که اختلاف آماری معنیداری بین تاج پوشش به دست آمده از آماربرداری زمینی و تاج پوشش محاسبه شده در تصویر هوایی وجود نداشته و میتوان با محاسبه تاج پوشش روی تصویر به تاج پوشش زمینی پی برد