مقاله آموزش اخلاق در دندانپزشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه 85 تا 89 منتشر شده است.
نام: آموزش اخلاق در دندانپزشكي
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق در دندانپزشكي
مقاله آموزش اخلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيديان اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مومني سيده نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: علاالديني مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادمقدم شهرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اخلاق پزشكي، نظام ساختارمند و كاربردي، جهت ارايه راهكارهاي مناسب در ارتباط با مشكلات اخلاقي مطرح در حيطه علوم پزشكي مي باشد و دندانپزشكي نيز همانند ساير شاخه هاي علوم پزشكي نيازمند چنين ساختاري است. رفتارهاي اخلاقي در دندانپزشكان، انعكاسي از تاكيد بر آموزش اصول اخلاقي در طول دوره تحصيل آنها مي باشد. دوره دانشجويي بهترين زمان براي يادگيري اصول و شيوه به كاربردن اخلاق حرفه اي است كه نتيجه آن برقراري ارتباط درست با بيماران و همكاران مي باشد. در اين مطالعه تاكيد بر آموزش اخلاق، متناسب با شرايط رشته دندانپزشكي است.
در حال حاضر، آموزش اخلاق در دانشگاه هاي دندانپزشكي به صورت سنتي وارايه سخنراني توسط استاد، مبتني بر آموزه هاي تكرار مفاهيم به صورت نظري صرف، تنها موجب كاهش علاقه دانشجويان مي گردد و به نظر مي رسد كم توجهي به جنبه عملي درس اخلاق در دانشكده هاي دندانپزشكي، كارايي آن را كاهش داده است. همچنين، سرفصلهاي آموزشي درس اخلاق در دانشكده هاي دندانپزشكي بر پايه اخلاق پزشكي استوار است و اغلب، تفاوتهاي حرفه اي دندانپزشكي در آن ناديده گرفته مي شود. امروزه، درماني موفقيت آميز تلقي مي شود كه مبني بر توقعات بيمار، توجه به اخلاقيات، ارتباط بين پزشك و بيمار و همراه با رضايت بيمار باشد. هدف از آموزش اخلاق، ايجاد انگيزه و تغيير نگرش در دانشجويان است كه موجب ارتقا مهارت رفتاري و آگاهي از تعهدات حرفه اي آنها مي گردد.
نتيجه گيري: بنابراين آموزش اخلاق در دانشكده هاي دندانپزشكي نيازمند تحول است تا بتوان به اهداف عالي در اين زمينه دست يافت و با در نظر گفتن تفاوت هاي حرفه اي دندانپزشكي بهتر است برنامه آموزشي درس اخلاق بازنگري و براساس نيازهاي اين رشته تدوين گردد.