مقاله آناليز رفتارهاي غيرايمن قبل و بعد از مداخله آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در سلامت كار ايران از صفحه 52 تا 59 منتشر شده است.
نام: آناليز رفتارهاي غيرايمن قبل و بعد از مداخله آموزشي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهاي غيرايمن
مقاله ريخته گري
مقاله حوادث محيط كار
مقاله مداخله آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي احسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فردزارعي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه كاهش رفتارهاي غيرايمن محيط كار يك اصل پذيرفته شده مي باشد و رفتارهاي ناايمن مهمترين علت حوادث كاري هستند. لذا توجه به رفتارهاي ناايمن كار به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم جهت حذف عوامل ايجاد كننده آسيب ها و جراحت مي باشد كه در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. همچنين به علت بالا بودن نرخ حوادث در صنايع ريخته گري، اين پژوهش با هدف ارايه راهكار مناسب براي كاهش رفتارهاي ناايمن در حين كار به انجام رسيده است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع تحليلي مداخله اي است. جامعه تحت مطالعه يكي از صنايع ريخته گري مي باشد. حجم نمونه 75 نفر تعيين گرديد. جهت جمع آوري داده ها از روش مشاهده، مصاحبه و چك ليست استفاده شد. دفتر ثبت حوادث 5 سال گذشته شركت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss10 انجام گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه آزمون همبستگي پيرسون نشان مي دهد كه بين نمره عملكرد ايمني قبل و بعد از مداخله با سن كارگران رابطه اي وجود ندارد. (r=0.6 p-value=0.639) همچنين آزمون همبستگي اسپيرمن نشان داد كه بين نمره عملكرد ايمني با سابقه كار رابطه خطي وجود دارد، به عبارت ديگر با افزايش سابقه كار و تجربه عملكرد ايمني افزايش مي يابد. (r=0.25 p-value=0.03) آزمون همبستگي پيرسون نشان مي دهد كه بين نمره عملكرد ايمني و سطح تحصيلات رابطه اي وجود ندارد. (r=0.12 p-value=0.29)
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه با كاهش رفتارهاي ناايمن كاري و افزايش شاخص عملكرد ايمني شغلي مي توان تعداد حوادث ناشي از رفتارهاي غيرايمن كاري را كاهش داد. همچنين از نتايج اين طرح، كاهش رفتارهاي ناايمن كاري، كاهش هزينه ها، كاهش تعداد روزهاي كاري از دست رفته و حوادث كاهش مي يابد.