سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
پیمان رهگذر – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهیدباهنر کرمان
سیدمرتضی مرندی – دانشیاربخش مهندسی عمران دانشگاه شهیدباهنرکرمان

چکیده:
دراین مقاله باتوجه به اهمیت اثراندرکنش خاک و سازه برپاسخ دینامیکی سازه های بلند دوسازه 20و40 طبقه که بصورت قاب خمشی ویژه فولادی برروی خاک نرم و خاک سخت واقع شده اند مورد بررسی قرارگرفته اند خاک نرم دارای پریود دینامیکی نزدیک به پریود سازه 20طبقه و خاک سخت دارای پریود دینامیکی نزدیک به پریود غالب سنگ بستر می باشد فاصله سازه های مجاور ازهمدیگر یک دهم و یک پنجم بعد پی درنظر گرفته شده است براساس مدل اندرکنش خاک – سازه و مدل اندرکنش سازه های مجاور برای سه زمین لرزه مختلف و مقیاس شده برای منطقه کرمان پاسخ غیرخطی سازه های موردنظر ازجمله تغییر مکانها و دریفت های میان طبقه ای بااستفاده ازروش المان محدود محاسبه شده اند