سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مرتضی مجرد – کارشناس ارشد، مهندسی راه ساختمان و محیطزیست، دانشکذه مهندسی، دانشگاه شیراز
غلامرضا رخشنده رو – استاد، بخش مهندسی راه ساختمان و محیطزیست، دانشکذه مهندسی، دانشگاه شیراز
سعید زینالی – دانشجوی دکترا ، مهنذسی راه ساختمان و محیطزیست، دانشکذه مهندسی، دانشگاه شیراز
مهرداد قربانی موصلو – کارشناس ارشد، مهندسی راه ساختمان و محیطزیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:
درچنددهه اخیر به علت رشد سریع جمعیت گسترش شهرنشینی و توسعه بخشهای اقتصادی تقاضا برای آب دربخشهای شرب کشاورزی و صنعت رشد قابل ملاحظه ای درکشور داشته است همچنین افزیاش صنایع الاینده بهمراه واقع شدن کشور درمنطقه خشک ونیمه خشک کاهش نزولات جوی و ازدیاد برداشت ازمنابع آب زیرزمینی باعث افزایش الودگی آبهای زیرزمینی و سطحی شده است دراستان فارس به خصوص دردشت زرقان گستردگی و تنوع صنایع مختلف اعم ازکوچک و بزرگ نظیر پالایشگاه نفت و پتروشیمی قابل توجه است عمده تصفیه خانه های موجود درصنایع این دشت عملکرد رضایت بخش و مطلوبی ندارند و لذا الودگی قابل توجهی را به سفره آب زیرزمینی وارد می کنند بنابراین نیاز به بررسی کمی و کیفی این دشت به شدت احساس میشود و برای بررسی کمی و کیفی این آبخوان نیاز به مدلسازی هیدرولیکی آن می باشد به منظور نزدیک کردن نتایج مدلسازی به آنچه درواقعیت اتفاق می افتد واسنجی و صحت سنجی برروی مدل ساخته شده صورت می پذیرد مهمترین پارامتر هیدرولیکی موثربرواسنجی مدل هدایت هیدرلیکی مناطق مختلف آبخوان است دراینتحقیق مدلهایی باتعدادناحیه های متفاوت براساس زمین شناسی منطقه تعداد چاه های مشاهده ای کاربری اراضی و نوع بهره برداری برای دشت زرقان درنرم افزار PMWIN ساخته شد و سپس این دشت مورد واسنجی قرارگرفت ازپارامتر اختلاف جذب مربعات جهت مقایسه نتایج مدلها استفاده گردید نتایج واسنجی بایکدیگر مقایسه شد درنهایت پیرامون عوامل موثر برتعدادناحیه ها بحث و تعدادناحیه بندی بهینه جهت واسنجی این دشت مشخص گردید