سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
قاسم فرج پورخاناپشتانی – استادیار گروه مهندسی صنایع,دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران
اسماعیل رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع,دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران
فخرالدین عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع,دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران

چکیده:
باتوجه به نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمانها واضح و مسلم است که آشنایی با مدلهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی نظیرswot و استیون جی هنزو آلن بانت و ابزارها و سطوح مدیریت استراتژیک به تنهایی راه گشانمیباشد لذا این مقاله ضمن ارایه ی یک بارچه و هماهنگ مباحث استراتژیک و تحلیل استراتژی منابع انسانی ,اهداف مدیریت استراتژی و روشهای رهبری را برای اثربخشی استراتژی و سطوح مختلف آن را در سازمان برسی میکند