سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدباقر عفتی داریانی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران خاک و پی، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه ارومیه
هادی بهادری – دکتری مهندسی عمران خاک و پی، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه ارومیه
خلیل عفتی داریانی – دکتری مهندسی عمران خاک و پی ، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:
در طراحی سازه های ژئوتکنیکی منابع نامعینی مختلفی وجود دارد که در طراحی های مبتنی بر فاکتور اطمینان ، تاثیر میزان این نامعینی ها ممکن است بدرستی لحاظ نگردد. در طراحی حالت حدی مطابق با آیین نامه یوروکد اروپا ، فاکتورهای جزئی جداگانه ای برای پارامترهای بار و مقاومت در نظر گرفته می شود. اگرچه روش حالت حدی نسبت به روش فاکتور اطمینان کلی دقیقتر می باشد، ولی کاربرد آن در برخی مسائل مهندسی ژئوتکنیک بدلیل عدم امکان تشخیص عوامل بار و مقاومت قابل بحث است. آنالیز اعتمادپذیری روشی موثر و دقیق برای برآورد احتمال گسیختگی سازه به ازای درجه نامعینی ها می باشد. در این مطالعه، آنالیز اعتمادپذیری پایداری شیروانیهای نامحدود در خاکهای دانه ای انجام شده است. پارامترهای موثر در تعیین پایداری نظیر زاویه اصطکاک داخلی، چگالی نسبی، نسبت تخلخل ، وزن مخصوص خاک و سطح آب زیرزمینی بعنوان پارامترهای های تغییرپذیر و همبسته در نظر گرفته شده است. تحلیل پایداری شیب به ازای مقادیر مختلف نامعینی به روش شبیه سازی مونت کارلو در خاکهای شل و متراکم انجام و احتمال گسیختگی شیب بدست آمده است. نتایج آنالیز نشان می دهد که تابع پایداری شیب از تابع توزیع لاگ نرمال تبعیت می کند. با افزایش ضریب تغییرپذیری پارامترهای متغیر، احتمال گسیختگی شیب افزایش و شاخص عدم قطعیت کاهش می یابد.