سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد نجفی روادانق – شرکت مهندسین مشاور نیروی آذربایجان (منا)
سعید عباچی زاده – شرکت مهندسین مشاور نیروی آذربایجان (منا)
آرش وحیدنیا – شرکت مهندسین مشاور نیروی آذربایجان (منا)

چکیده:

با توجه به اهمیت اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه در مناطق کوهستانی کشور و خطوط انتقال بلند 400 کیلوولت ، در ای ن مقاله یک روش جدید برای آنالیز اثر اضافه ولتاژ ناشی از موج
صاعقه ارایه شده است. علاوه بر این جهت ارزیابی جرقه زنی فاز به زمین و جرقه زنی از بدنه دکل به هادیها ، سه نوع مدل مرسوم دکل در مطالعات گذرا ، یعنی مدل های Multistory ،Multistory ساده شده و مدل خط گسترده ساده شده بررسیو شبیه سازی گردیده است. دراین مقاله چگونگی و احتمال وقوع جرقه در فازهای مختلف برای انواع مدل دکلها بررسی
شده و چگونگی تقسیم پتانسیل در سطح دکل در محل بازوهای آن نشان داده شده است. به صورت مورد ی خط انتقال 400 کیلوولت تبریز – زیاران که در یک منطقه کوهستانی صاعقه خیز واقع شده است با استفاده سه مدل ذکر شده در نرم افزار EMTP شبیه سازی شده و مورد مطالعه قرار گرفته و نت ایج حاصل از شبیه سازیها و مطالعات انجام شده در شبکه انتقال، مدل دکل بهینه را برای منطقه آذربایجان ارائه کرده است