سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهدی محمدآبادی – کارشناسی ارشد سازه های ابی
عطا احسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
امیرجلال کمالی – استادیار دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:
افزایش بی رویه جمعیت درکشور محدودیت منابع آبهای سطحی و بهره برداری بیش ازاندازه ازآبخوان ها باعث وارد آمدن خسارت جبران ناپذیری به منابع طبیعی کشوردرسالهای گذشته شدهاست دراین تحقیق شناخت رفتار هیدرولیکی آبخوان دشت ابرقویه سیرجان با مساحت حدود 4112 کیلومتر مربع با استفاده ازمدل pmwin شبیه سازی شده است آنالیز حساسیت درشبیه سازی عموما پس ازاولین اجرای مدل و پس ازواسنجی انجام میگیرد نتایج حاصله بیانگر آن است که باتوجه به خروجی های مدل درتمامی پیزومترها حساسیت مدل به هدایت هیدرولیکی و ضریب ذخیره حداکثر بوده سپس به میزان نفوذ و تغذیه بیشترین حساسیت را نشان میدهد.