سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد آریانا – استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین گل خندان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه شهید ب
سیدمنصور ناصرعلوی – دانشجوی دکترا بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

هدف از این تحقیق ارایه مدل اجزا محدود، رفتار ارتعاشی سازه های هوشمند (ساخته شده از مواد پیزوالکتریک) یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی است. در طراحی سازه های هوشمند تعیین مکان عملگرهای پیزوالکتریک بسیار مهم است. در این مقاله الگوریتمی جهت پیدا کردن بهترین مکان، برای عملگرهای پیزوالکتریک در خرپای فضایی و همچنین بهینه کردن عملکرد این اعضاء ، با تغییر در خصوصیات فیزیکی این عضوها ، به منظور دستیابی به فرکانس طبیعی دلخواه، ارایه شده است. بدین منظور مدل اجزاء محدود المان خرپای پیزو الکتریک فضایی استخراج شد. در مدل اجزاء محدود اختلاف پتانسیل الکتریکی نیز به عنوان بردار ویژه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل با استفاده از المانهای نرم افزار ABAQUS تائید شده اند. در آخر مثالی از کاربرد روابط بدست آمده، آورده شده است.