سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
احسان مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
منصور خانکی – عضو هیئتعلمی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
سیدعباس سادات سکاک – عضو هیئتعلمی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی
مصطفی مافی – عضو هیئتعلمی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)

چکیده:
در این تحقیق ابتدا به شبیهسازی و بهینهسازی چرخهی سرمایش عمیق برایتون معکوس با استفاده از نرمافزار هایسیس پرداخته شد. چرخهیموردبررسی با تراکم دومرحلهای و مجهز به خنککن میانی است. در ادامه با انجام تحلیل اگزرژی، برخی پارامترهای عملکردی چرخهی سرمازا اعم از کار خالص مصرفی، ضریب عملکرد و میزان تلفات اگزرژی در تجهیزات مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.نتایج تحلیل نشان میدهند که کمپرسورها و اکسپاندر، بیشترین تلفات اگزرژی را به خود اختصاص دادهاند، درنتیجه، هرگونه اصلاح در راندمان این تجهیزات منجر به کاهش تلفات اگزرژی و افزایش راندمان سیستم سرمازا میشود. در انتها نیز با انجام آنالیزحساسیت، عدمقطعیت در مقدار توان مصرفی چرخهی سرمازا نسبت به مقدار اغتشاش درنظرگرفتهشده برای پارامترهای مختلف این چرخه تعیینگردید.با بررسی مقادیر ضرایب بیبعد حساسیت پارامترهای مختلف NSCچرخههای سرمازا بهسهولت میتوان دریافت که توان مصرفی در تمامی این چرخهها، نسبت به متغیرهای راندمان آدیاباتیک کمپرسور و فشار حداکثری مبرد در مقابله با متغیرهای دما، دبی و فشار نیتروژنعبوریوهمچنین دمای مبرد خروجی از خنککن، حساستر است