سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدکریم سلمانیان – کارشناس ارشد هوافضا
معصومه رعیت پور – مربی پژوهشی پژوهشگاه نیرو
سیاوش پارسا – شرکت مدیریت تولید برق ری

چکیده:

دمای کارکرد یک نمونه پره توربین گازی از جنس سوپرآلیاژ IN 738LC . در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته استپیشبینی دقیق این دما، به کاربران این پرهها امکان ارزیابی شدت آسیب وارده به آنها به منظور تخمین عمر باقیمانده را فراهم میسازد . در راستای آنالیز حرارتی پره مذکور، ابتدا مدل سه بعدی پره توربین تهیه و مشبندی آن انجام شد و سپس توزیع دمایی پره با استفاده از تحلیل دینامیک سیال صورت پذیرفت . نتایج این آنالیز حاکی از بالاتر بودن دما در ناحیه فوقانی لبه حمله در وضعیت کارکرد پایدار پره میباشد . به منظور افزایش قابلیت اطمینان این آنالیز، ازمهمترین تغییر ریزساختار به وقوع پیوسته در حین کار پرههای توربین یعنی ضخیم شدن فاز ′ γ استفاده و ریزساختار نقاط مختلف بررسی شد . نتایج این بررسیها، روند افزایش دما با حرکت به سمت
ناحیه فوقانی ایرفویل را تایید میکند