سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهسا شکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شیراز
محمدعلی هادیان فرد – دانشیاردانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
تخریب ناشی ازانفجاربراعضایی ازقاب سازه که درنزدیکترین فاصله به محل انفجار قراردارند شدیدتر می باشد بنابراین بررسی تخریب موضعی و بیشینه پاسخ این اعضا درطراحی سازه های مقاوم دربرابر انفجار بسیارحائز اهمیت است دراغلب موارد یکی ازروشهای سریع و مناسب جهت براورد پاسخ غیرخطی سازه جایگزینی آن با یک سیستم یک درجه ازادی معادل است جهت آنالیز این سیستم معادل و محاسبه پاسخ ها تعیین ضرائب بار و جرم ضروری می باشد تاکنون این ضرائب جهت اعضایی با تکیه گاه مفصلی و گیردار کامل محاسبه شده است درحالیکه شرایط تکیه گاهی اکثر ستون های سازه بصورت نیمه گیردار می باشد هدف ازاین مطالعه تعیین ضرائب بار و جرم اعضا یکطرفه تیر،ستون جهت سیستم یک درجه ازادی معادل می باشد اعضا مفروض دارای شرایط تکیه گاهی نیمه گیردار با درجه گیرداری مختلف و تحت باردینامیکی گسترده یکنواخت درنظر گرفته شدها ند علاوه برآن جهت صحت سنجی ضرائب به دست آمده المان موردنظر درنرم افزار ABAQUS نیز مدل وآنالیز شده است