سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدامین حصاری – دانشگاه تبریز، دانشکده عمران، گروه آب
محمدعلی لطف اللهی یقین – دانشگاه تبریز، دانشکده عمران، گروه آب

چکیده:

خواص دینامیکی یک سازه از نظر فیزیکی از دو بخش فرکانس و شکل مودها قابل تشخیص می باشد . پاسخ ارتعاشی یک سیستم دینامیکی خطی ، ترکیبی از حرکات هماهنگ سا زه که به شکل مودهای ارتعاشی موسومند در نظر گرفت ه می شود . شکل مودهای ارتعاشی وابسته به دینامیک سیستم بوده و توسط خواص فیزیکی ( جرم، سختی، میرایی ) و نحوه تو زیع فضایی آنها تعیین می شوند . در مقاله حاضر، بدنه و تکیه گاه های سنگی سد بصورت کامل از روی نقشه های طراحی، با نرم افزار المان محدود ABAQUS مدلسازی شده و آنالیز مودال بر روی آن انجام گرفته است . نمونه موردی (Case Study) مورد مطالعه، سد بتنی دو قوسی کارون ) 1 شهید عباسپور ) به ارتفاع 200 متر می باشد . این سد بدلیل تفاوت شعاع ها و زوایایی داخلی و خارجی و عدم تقارن مرکز قوس های داخلی و بیرونی در ترازهای مختلف در نوع خود از پیچیده ترین سد ها به شمار می آید . از آنجا که مدلسازی تکیه گاه های سد با توجه به نسبت مدول الاستیسیته سنگ بستر به مدول الاستیسیته بتن بدنه سد انجام می گیرد، تحقیق در نحوه مدلسازی و تعیین نسبت مدول ها و ارا ئه معیار برای آن ضروری می باشد . براین اساس ابتدا سد بدون تکیه گاه آنالیز مودال شده و شکل هفت مود ارتعاشی به همراه فرکانس های مربوطه برداشت شده است . سپس سد به همراه تکیه گاه های سنگی با نسبت یک برای مدول الاستیسیته سنگ به بتن آنالیز مودال شده و شکل ششصد و پنجاه مود ارتعاشی با فرکانس های مربوطه برای نمونه برداشت شده است . به منظور مقایسه مودهای ارتعاشی بدنه سد بدون تکیه گاه با مدل سد توام با تکیه گاه، شکل مودهای ارتعاشی مشابه مورد شناسایی قرارگرفته است . در مراحل بعدی، این تحقیق برای نسبت های مختلف Er / EC تکرار شده و مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است .