سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
رامین تهرانچی – دانشجوی دکتری ژئودزی – دانشگاه تهران
خسرو مقتصدآذر – استادیار گروه نقشه برداری دانشگاه تبریز
حمیدرضا نانکلی – دکتری ژئودزی سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:
تحلیل تغییر شکل پوسته زمین با استفاده از جابجایی ایستگاه های شبکه ژئودینامیک انجام می گیرد که با استفاده از آنالیز نویز می توان به جابجایی دقیق ایستگاه ها دست یافت. در آنالیز نویز سزی های زمانیGPS مدل آماری بصورت ترکیب سه نویز سفید، فلیکر و گام تصادفی در نظر گرفته می شود. در صورت در نظر گرفتن هر سه مولفه نویز برای مدل، در 80 درصد موارد مقدار منفی برای واریانس نویز گام تصادفی حاصل می شود که بیانگر نادرست بودن مدل آماری می باشد. در صورتی که مدل آماری بصورت ترکیب نویز سفید و فلیکر انتخاب شود میزان دامنه نویز فلیکر بیشتر از نویز سفید می باشد. همچنین نویز ولفه ارتفاعی بیشتر از مولفه های شمالی و شرقی می باشد