مقاله آيا افزودن ميدازولام به بوپيواكائين در بي حسي داخل نخاعي،‌ مي تواند در كاهش درد بعد از عمل جراحي سزارين موثر باشد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه 23 تا 28 منتشر شده است.
نام: آيا افزودن ميدازولام به بوپيواكائين در بي حسي داخل نخاعي،‌ مي تواند در كاهش درد بعد از عمل جراحي سزارين موثر باشد؟
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سزارين
مقاله داخل نخاعي
مقاله درد
مقاله بوپيواكائين
مقاله ميدازولام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: متقي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: مالك سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مسيح
جناب آقای / سرکار خانم: اژدري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روش هاي بيهوشي ناحيه اي براي عمل جراحي سزارين از شايع ترين روش هاي بيهوشي است و اغلب بر روش هاي ديگر ترجيح داده مي شود. استفاده از روش بيهوشي داخل نخاعي با بوپيواكائين روش شايعي در اين مورد محسوب مي گردد. به دليل بي دردي 2-2.5 ساعته بوپيواكائين، از افزودني هاي متفاوتي براي طولاني كردن مدت بي دردي پس از عمل جراحي در روش داخل نخاعي استفاده شده است. در اين مطالعه تاثير افزودن ميدازولام به بوپيواكائين بر روي وضعيت هموديناميك و بي دردي پس از عمل جراحي مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه يك كارآزمايي باليني دوسويه كور بود كه بر روي 54 بيمار كانديد جراحي سزارين الكتيو و 1 ASA و 2 انجام گرديد. بيماران به 2 گروه 27 نفره تقسيم شدند. پس از دريافت يك ليتر سرم رينگر، بيهوشي داخل نخاعي در وضعيت نشسته از طريق فضاي L3-L4 يا L4-L5 انجام شد. گروه اول بوپيواكائين %0.5، 3 ميلي ليتر 15) ميلي گرم) و در گروه دوم به همراه بوپيواكائين %0.5، 3 ميلي ليتر 15) ميلي گرم)، 2 ميلي گرم ميدازولام بدون ماده نگه دارنده اضافه گرديد. وضعيت هموديناميك بيماران شامل فشار خون سيستوليك، دياستوليك، فشار متوسط شرياني، ضربان قلب پس از بيهوشي داخل نخاعي هر 2 دقيقه تا زمان خروج نوزاد و پس از آن در زمان هاي تعيين شده چك گرديد. از ساعت يك تا ساعت 5 ميزن درد بيماران بر اساس مقياس عددي درد مورد بررسي قرار گرفت و ثبت گرديد. داده ها توسط تست تي مورد تحليل قرار گرفت.
نتايج: يافته هاي دموگرافيك و طول مدت جراحي در دو گروه تفاوت معني داري نداشتند. فشارخون سيستوليك پس از بي حسي داخل نخاعي در دقايق 4 و 6 پس از بي حسي داخل نخاعي و ساعت سوم و چهارم، و فشار خون دياستوليك در ساعت دوم و سوم پس از بي حسي داخل نخاعي در گروه بوپيواكائين + ميدازولام به صورت معني داري پايين تر بود. ضربان قلب پس از بي حسي داخل نخاعي از دقيقه 4 تا ساعت پنجم تفاوت معني داري را بين دو گروه نشان داد كه در گروه بوپيواكائين + ميدازولام پايين تر بود. فشار متوسط شرياني در هر دو گروه پس از بي حسي داخل نخاعي كاهش داشت ولي نسبت به فشار متوسط شرياني پايه تفاوت معني داري نداشت. در هر دو گروه بيماران در ساعت اول و دوم درد نداشتند و در ساعت سوم به صورت معني داري در گروه بوپيواكائين + ميدازولام، ميانگين عدد نمره درد پايين تر بود (p<0.05). در ساعت چهارم و پنجم اگرچه در اين گروه ميانگين نمره درد پايين تر بود ولي از نظر آماري معنادار نبود (p<0.05).
بحث: افزودن ميدازولام به بوپيواكائين در بيهوشي داخل نخاعي مي تواند در كاهش درد پس از جراحي سزارين موثر باشد و قابل توصيه است.