مقاله آيا ترکيب گياهي بانک بذر خاک قابليت تشريح جوامع گياهي رو زميني را دارند؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در علوم محيطي از صفحه 41 تا 62 منتشر شده است.
نام: آيا ترکيب گياهي بانک بذر خاک قابليت تشريح جوامع گياهي رو زميني را دارند؟
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوامع گياهي
مقاله بانک بذر خاک
مقاله پوشش گياهي روزميني
مقاله تحليل دوطرفه گونه هاي معرف (TWINSPAN)
مقاله تحليل تطبيقي قوس گيري شده (DCA)
مقاله تحليل گونه هاي شاخص (IV)
مقاله جنگل راش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده اميد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي جهانگرد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در نظر دارد تا با بهره گيري از آناليزهاي عددي چندمتغيره، طبقه بندي و رسته بندي جوامع گياهي جنگل راش دارد کلا (پل سفيد، استان مازندران) را به تفکيک بر اساس داده هاي ترکيب گياهي بانک بذر خاک و پوشش گياهي روزميني به عمل آورده و قابليت داده هاي بانک بذر حاک در تشريح جوامع گياهي جنگلي را بررسي نمايد. براي اين منظور با برداشت 51 رولوه 400 مترمربعي که به صورت سيستماتيک – انتخابي با تاکيد بر اصل توده معرف در خرداد ماه سال 1385 در سطح منطقه پياده شدند، فهرست و درصد تاج پوشش ترکيب گياهي روزميني به تفکيک فرم رويشي آنها ثبت گرديد. نمونه برداري از بانک بذر خاک نيز در اوايل فصل رويش سال 1386 در داخل هر رولوه با استفاده از يک قاب 20×20 سانتي مترمربعي تا عمق 10 سانتي متر در 6 تکرار به عمل آمده و با استفاده از روش کشت گلخانه اي، ترکيب گونه اي و تراکم بانک بذر خاک در هر رولوه بررسي گرديد. با بهره گيري از تحليل گونه هاي شاخص دوطرفه (TWINSPAN)، تعداد چهار گروه يا اجتماع گياهي به تفکيک بر اساس هر دو سري از ماتريس پوشش گياهي روزميني (درصد تاج پوشش گونه ها – رولوه) و ماتريس پوشش گياهي بانک بذر خاک (وفور نسبي گونه هاي بانک بذر – رولوه) به عنوان جوامع گياهي روزميني و جوامع گياهي زيرزميني (بانک بذر خاک) تعيين گرديد. بر اساس بررسي درصد عضويت پذيري مشابه رولوه ها در هر يک از طبقات جوامع گياهي، ميزان انطباق جوامع گياهي زيرزميني منطقه با جوامع گياهي روزميني متناظر تقريبا 68 درصد برآورد گرديد. نتايج آناليزهاي تجزيه به توابع تفکيک (CDA) و تحليل تطبقي قوس گيري شده (DCA) نشان مي دهد که طبقه بندي جوامع گياهي بر اساس داده هاي پوشش گياهي روزميني منجر به شکل گيري گروه هايي با قابليت تفکيک و تمايز بالا نسبت به داده هاي بانک بذر خاک مي شود و ترکيب پوشش گياهي بانک بذر خاک به دليل اينکه عمدتا از گونه هاي مراحل اوليه توالي يا پيشاهنگ مي باشند، کيفيت رويشگاه را با دقت قابل قبولي ارايه نمي کنند. جوامع گياهي باک بذر خاک اگر چه که تحت تاثير برخي خصوصيات فيزيوگرافي رويشگاه قرار داشتند ولي نتايج مفيدي را براي درک و فهم رويشگاه را ارايه نداده، بنابراين قابليت تشريح جوامع گياهي منطقه را ندارند. بر اساس تحليل گونه هاي شاخص (IV)، وجود چهار اجتماع گياهي روزميني با ترکيب گونه هاي شاخص متمايز شامل تيپ: راش (Fagus orientalis) – يا زير اشکوب هميشک (Danae racemosa)، راش – پلت (Acer velutinum)، راش با زير اشکوب علف جيوه (Mercurialis perennis) و راش با زيراشکوب سياه گيله (Vaccinium arctostaphylos) را تاييد مي کند.