مقاله آيا نوتواني در بهبود کيفيت زندگي مبتلايان به سرطان پستان موثر است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پايش از صفحه 61 تا 68 منتشر شده است.
نام: آيا نوتواني در بهبود کيفيت زندگي مبتلايان به سرطان پستان موثر است؟
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله نوتواني
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوركياني مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: داروغه حضرتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دژبخش طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان پناه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با در نظر داشتن اثرات ناشي از سرطان پستان و درمان هاي آن به نظر مي رسد روش هاي درماني معمول به طور عمده بر کميت زندگي مددجويان تمرکز داشته و توجه به آثار ناشي از عوارض درمان ها بر ساير ابعاد زندگي مددجويان به ويژه کيفيت زندگي آنها کم رنگ بوده است.
اين مطالعه از نوع کار آزمايي باليني تصادفي بوده و به منظور تعيين تاثير نوتواني بر کيفيت زندگي مددجويان مبتلا به سرطان پستان انجام گرفته است. 57 مددجوي مبتلا به سرطان پستان که تحت عمل جراحي راديکال ماستکتومي اصلاح شده قرارگرفته، شيمي درماني و پرتودرماني را به پايان رسانده بودند و تحت هورمون درماني قرار داشتند، طبق معيارهاي پذيرش، انتخاب و به صورت تصادفي، به دو گروه کنترل و تجربي تقسيم شدند.
مددجويان در گروه تجربي، علاوه بر مراقبت هاي پزشکي معمول، تحت فرايند نوتواني قرار گرفتند. کيفيت زندگي عمومي تمامي مددجويان با استفاده از پرسشنامه EORTC QLQ-C30، قبل، يک هفته و سه ماه پس از اتمام مداخلات اندازه گيري و مقايسه شد. قبل از مداخله، گروه تجربي در حيطه هاي عملکرد جسماني و ذهني، کاهش آماري معني داري نسبت به گروه کنترل داشت. يک هفته پس از مداخله در گروه تجربي، تمام مقياس هاي عملکردي کيفيت زندگي عمومي افزايش و مقياس هاي علامتي کاهش يافتند كه اين تغييرات در 6 حيطه معني دار بودند. سه ماه پس از مداخله نيز گروه تجربي، در مقايسه با گروه کنترل، در تمام مقياس هاي عملکردي افزايش و در مقياس هاي علامتي کاهش داشت و اين تغييرات، در 11 مقياس، معني دار بودند. در اين فاصله زماني، تغييرات آماري معني داري در کيفيت زندگي گروه کنترل پديد نيامدند. فرايند نوتواني در ارتقاي سطح کيفيت زندگي مددجويان مبتلا به سرطان پستان موثر است.