مقاله آگاهي، نگرش و عملکرد مردم زاهدان در مورد اهداي خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه 9 تا 16 منتشر شده است.
نام: آگاهي، نگرش و عملکرد مردم زاهدان در مورد اهداي خون
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهداي خون
مقاله آگاهي
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رخشاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صانعي مقدم اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني صبي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رخشاني طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اهداي خون در کشورهاي توسعه يافته، 18 برابر بيشتر از کشورهاي در حال توسعه است. اگر تنها %5 از کل جمعيت به طور مستمر خون اهدا کنند، ذخيره کافي براي تامين نيازهاي جامعه وجود خواهد داشت. اين رقم در کشورهاي در حال توسعه کمتر از %1 است. مطالعه آگاهي، نگرش و رفتار افراد در مورد اهداي خون مي تواند به برنامه ريزان براي گسترش اين رفتار کمک نمايد.
مواد و روش ها: مطالعه اي مقطعي (توصيفي ـ تحليلي) در سال 1386 بر روي 319 نفر از مردم شهر زاهدان در محدوده سني 18 تا 60 سال انجام شد. افراد مورد مطالعه از 5 نقطه جغرافيايي مختلف شهر به صورت تصادفي انتخاب و اطلاعات موردنياز با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديد. آزمون همبستگي، T-test و آناليز واريانس با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 انجام شد.
يافته ها: %61.6 شرکت کنندگان مرد، %57.4 متاهل و ميانگين سن آنان 29 سال بود. %40.1 افراد سابقه اهداي خون داشتند که %50 آنان بيش از سه بار خون اهدا کرده بودند و %10.7 سابقه اهداي خون مستمر داشتند. %60 مراجعين سال گذشته خون اهدا کرده بودند. ميانگين نمره آگاهي %3.4±1.3 از 8 نمره و ميانگين نمره نگرش %19.8±2.4 از 24 نمره بود. کمترين اطلاع از سن مناسب اهداي خون بود. مردان به طور معني داري سابقه اهداي خون بالاتري داشتند. مهم ترين منبع کسب اطلاع، راديو و تلويزيون بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که توجه بيشتر به زنان و نيز باورهاي غلط در جامعه و بهره گيري از انگيزه معنوي مردم، احتمال اهداي خون در جامعه را ارتقا مي بخشد.