سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهاره تقی زاده – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آزمایشگاه مدلسازی سی
فرزاد توحیدخواه – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدعلی احمدی پژوه – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آزمایشگاه مدلسازی یس
مهدی برجخانی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آزمایشگاه مدلسازی سی

چکیده:

–انسان با استفاده از توانائی بینائی خود قادر است تغییر مکان اجسام اطراف خود را مشاهده کرده و حرکات اجسام را پیشبینی نماید. این ادراک اساس تصمیم گیری های فرد در انتخاب حرکت مناسب و تعامل با محیط می باشد. تا کنون نظریه های مختلفیبرای نحوه ادراک در انسان و شناخت بر اساس ادراک مطرح گردیده که تئوری گشتالت که به وجود عناصر پایه در ادراک معتقد است،یکی از قوی ترین این نظریهها بوده و مخصوصا در حوزه روانشناسی بسیار مورد توجه می باشد. روش های متعارفی که تا کنون برایمدلسازی پیش بینی حرکات جسم توسط انسان ارائه گردیده عموما به دنبال یافتن معادلات حرکتی جسم متحرک بوده و کمتر به رفتارحرکتی جسم توجه دارد. نتایج آزمایشات طراحی شده توسط نویسندگان برای پیش بینی یک حرکت نوسانی، شواهدی در دست قرارمی دهد دال بر اینکه درک حرکت اجسام متحرک توسط انسان می تواند از مکانیزمی شبیه به مباحث مطرح شده در دیدگاه تئوریگشتالت در ادراک حسهای مختلف و تعمیم آن به گشتالت های زمانی پیروی کند و انسان بر اساس مدلی رفتاری، حرکت اجسام را پیشبینی نماید. بر این اساس مدلی ساده از چگونگی پیش بینی حرکت نوسانی یک جسم متحرک با دیدگاه تئوری گشتالت ارائه می گردد.