سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
بهروز نصرآزادانی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
سمیه کیانی – کارشناسی ارشد حسابداری، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

چکیده:
تحول سازمانی گونهای از دگرش برنامهریزیشده است که در بافت سازمانها رخ میدهد. مقاله حاضر جستاری است کلی درباره شایستگیهای رهبران تحولگرا که در برگیرنده بررسی ویژگیها، روشهای عملی و ارزشهای آنها میباشد. رهبران تحولگرا باید از توانمندیهایی همچون ژرفنگری، آرمانآفرینی، انگیزش و پشتیبانی کارکنان برای افزایش اثربخشی فردی و سازمانی برخوردار و بهرهمند باشند. در این جستار تلاش شده است به کمک صنعت سجع و جناس یا همان زیباییهای ادبی براساس شکل ظاهری و آهنگ واژهها، این ویژگیها و توانمندیها به گونهای بازگو و بازآرایی شوند که یادسپاری و یادآوری آنها به سادگی صورت پذیرفته و رهبران طرحهای تحول بدون نیاز به منابع گوناگون بتوانند نقش خود را باز شناخته و آن را در راستای ایجاد زمینههای لازم برای تحول و موفقیت سازمان ایفا نمایند