سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح اله رحیمی – دانشجویکارشناسی ارشد مکانیزاسیون
نصرت اله خادم الحسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
محمد ابراهیمی نیک – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

به منظور تعیین اثر سرعت خطی و نوع لوله ی سقوط بذرکار برپراکنش بذور گندم آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاهی گروه مهندسی مکانیک ماشینه ای کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز بر روی دستگاه تسمه گریسی درسال زراعی 85-84 اجرا گردید دراین آزمایش اثر سرعت خطی در دو سطح 3/6 و 7/2 کیلومتر برساعت و لوله ی سقوط در پنج سطح تلسکوپی دوتکه ، تلسکوپی سه ته، خرطومی، صاف فنر دار و شیلنگی مورد بررسی قرار گرفتند نتایج نشان داد که بین اثر سطوح مختلف سرعت خطی برضریب تغییرات پراکنش طولی بذرها از لحاظ آماری اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد وجود دارد و سرعت خطی 7/2 کیلومتر برساعت با میانگین 39/41 درصد نسبت به سرعت خطی 3/6 کیلومتر برساعت با میانگین 29/82 درصد پراکنش طولی بیشتری را سبب شده است اثر نوع لوله ی سقوط بر ضریب تغییرات پراکنش طولی بذرها دارای اختلاف معنی داری در سطح یک درصد و لوله سقوط خرطومی با میانگین 67/08 درصد دارای بیشترین و لوله سقوط تلسکوپی دو و سه تکیه به ترتیب با میانگین 18/ه82 و 16/71 درصد دارای کمترین ضریب تغییرات پراکنش طولی بذرها بودند. درهنگام استفاده از حسگر تشخیص بذر نیز نتایج مشابهی بدست آمد که بیانگر دقت حسگر تشخیص بذر بود.