سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
بتول شفیعی – کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی آموزش وپرورش شهرستان قوس
حسین جلالیان – کارشناسی ارشد تربیت بدنی آموزش پرورش شهرستان قوس

چکیده:
تحولات علوم وتکونولوژی ، تغییرات سریع درالگوهای سنتی زندگی وتنوع افکار شرایطی رافراهم کرده که زندگی را بسیارپیچیده کرده است. عبورازاین موانع نیازمند برنامه ریزی دقیق است، دانش آموزان به عنوان اینده سازان جامعه، درسطوح مختلف تحصیلی نیازبه یک برنامه ی درسی دارند که بتواند سطوح مختلف یادگیری، قوه ی درک وتحلیل و کاربردخودرابهبودبخشند. منظورازبرنامه درسی ، فعالیت های هستندکه نظام آموزشی آن ها را به طوررسمی اعلام می کند ودربسیاری ازموارددرقالب کتاب های درسی درمدارس ومراکز آموزش عالی تدریس می شود( آیزنر، 1985).دردنیای امروزی که ریاضیات یکی ازعلوم زیربنایی محسوب می شود، برنامه ریزی جهت اموزش بهتراین درس ازاهیمت بسیاری برخوردار است. تحقیقات انجمن های علمی ، بین المللی نشان دهنده آن است هرچه درمراحل سنی پایین تر حساسیت ذهنی کودکان را برانگیزانیم ، روش هاو نگرش های عقلانی موردنظر درآن توسعه یافته و به افرادآزاداندیشی تبدیل می شوند که درمقابل مسائل عقلانی واکنش نشان خواهندداد(زمانی ابیانه ، 1378: 2) .