سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز محمدی یگانه – عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه زنجان
سید یاسر حکیم دوست –

چکیده:

خشکسالی اثرات متفاوتی بر زندگی و معیشت گروه های انسانی دارد. جهت تعیین خشکسالی تعریف شاخص ضروری است. بدین منظور شاخص SPI که یک شاخص اقلیمی است و جهت تعیین کمبود بارش در مقیاس های زمانی کاربرد داشته و می تواند در مقیاس های زمانی اثرات خشکسالی را بر مهاجرت روستایی نشان دهد، انتخاب گردید. خشکسالی در مقیاس های زمانی چند ساله بر اقتصاد روستایی و کشاورزی تاثیر منفی داشته و تداوم آن موجب تغییر کارکرد و مهاجرت های روستایی می گردد. روش تحقیق مقاله معیاری – تجربی و قیاسی می باشد. گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و انتخاب سال های خشکسالی با شاخص SPI انجام پذیرفته است. تحلیل و محاسبه ضریب همبستگی بین خشکسالی و مهاجرت های روستایی با بهره گیری از نرم افزار SPSS صورت گرفته و در نهایت نتایج حاصله نشان می دهد در 87 درصد مهاجرت های روستایی بین سالهای 1375-80 خشکسالی نقش داشته است.