سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
خدیجه دارابیان – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
فاطمه یاراحمدی – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی مسئول مکاتبات

چکیده:
مدیریت تلفیقی آفات (IPM) روش های مختلفی برای کاهش خسارت های ناشی از حمله آفات ارائه می کند. یکی از مهم ترین روش ها که با کنترل شیمیایی و بیولوژیکی سازگارتر است، کاربرد حشره کش های زیستی با کمترین اثر روی دشمنان طبیعی و گرده افشان ها است. در این تحقیق اثر حشره کشی حشره کش های کلوفناپیر، Bt و آزادیراختین روی حشرات مفید در شرایط مزرعه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کلوفناپیر موجب کاهش جمعیت سوسک های Carabidae شد ولی تأثیر آن روی زنبور Vespidae و مگس Syrphidae با تیمارهای آزادیراختین و Bt مشابه بود. آزادیراختین و Bt دارای تأثیر مشابهی روی حشرات مزبور بودند و موجب کاهش معنی دار در جمعیت نشدند. با توجه به زیستی بودن حشره کش های مورد نظر و تأثیر اندک آن ها روی دشمنان طبیعی مورد مطالعه، کاربرد آن ها در هنگام اوج جمعیت آفات چغندر مفید است.