سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
علی اکبر شکوهیان – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، – دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی،

چکیده:
بررسی اثر تنش آبی و ریز موجودات مفید (Effective microorganism (Em)) بر مواد شیمیایی پایه های رویشی بادام مورد بررسی قرار گرفت. این طرح به صورت فاکتوریل 3× 2× 4 در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه سطح آبیاری کامل (نگهداری رطوبت در حد ظرفیت مزرعه)، آبیاری موقعی که 33 درصد و 66 درصد آب قابل نگهداری تخلیه شده باشد و 4 فاکتور پایه شامل قلمه های ریشه دار شده پایه های رویشیGF677، دو هیبرید طبیعی انتخابی هلو× بادام(H1,H2) و رقم جوین ، با دو سطح غلظت ریز موجودات مفید(Em ) شامل شاهد (صفر) و محلول یک درصد در 4 تکرار اجرا شد. صفات ، میزان قندهای محلول، نشاسته، پروتئین و پرولین موجود در ریشه اندازه گیری شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد، بین سطوح پایه ها و آبیاری در تمام صفات مورد بررسی از نظر آماری در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان داد که سطوح ریز موجودات مفید در صفات پرولین، نشاسته و پروتئین ریشه تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد داشتند. مقدار پرولین و نشاسته در ریشه با مصرف Em نسبت به شاهد کاهش ولی درصد پروتئین در سطح احتمال 5 درصد افزایش داشت.