سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمدرضا افتخار – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
عاطفه زیبانژاد – کارشناسیارشد،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده:
بتن خودمتراکم سبک حاوی مقدار زیادی سیمان میباشد. مصرف مقدار زیاد سیمان سبب افزایش جمعشدگی و کاهش دوام شده و هزینهی تولید را افزایش میدهد. همچنین فرآیند تولید سیمان به نحوی است که در مراحل مختلف، آلودگی و صدمات محیطی زیادی را باعث میشود. در این راستا آلودگی هوا از مهمترین مسائل زیستمحیطی این صنعت به شمار میرود. در این تحقیق سعی شده است که با ثابت نگه داشتن نسبت آب به سیمان، بخشی از سیمان با سرباره جایگزین شود و مقاومت فشاری بتن خود متراکم سبک بررسی گردد. مقداری از افت مقاومت در سنین اولیه با افزودن میکروسیلیس به طرح اختلاط جبران میشود. برای این منظور در 62 طرح اختلاط با سه نسبت آب به سیمان0/4و0/5و0/6 وباجایگزینی 5و10درصد میکروسیلیس مقاومت فشاری در درصدهای مختلف جایگزینی سرباره مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، آزمایشها در بخش فاز تازه برای جریان اسلامپ، T50 و درفاز سخت شده اندازهگیری مقاومت فشاری در سنین 7 و 62 روزه را برای 62 طرح اختلاطمختلف شامل میشود. نتایج آزمایشات انجام شده نشان میدهدکه با افزایش نسبت آب به سیمان، جایگزینی بخش بیشتری از سیمان با میکروسیلیس و سرباره میتواند بدون کاهش در مقاومت فشاری، خواص مطلوب بتن خودمتراکم سبک را تامین نماید