سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام اسماعیل نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی
فروغ عباسی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
رضا قربانی – دانشیار دانشگاه فردوسی

چکیده:

دگرآسیبی به معنی فرایندی استکه درآن متابولیت های ثانویه تولید شده توسط گیاهان رشد و تکامل سایرگیاهان را تحت تاثیر قرار میدهد مواددگرآسیب گونه های براسیکا جوانه زنی و رشد گونه های دیگررا مهار میکند این خصوصیت می تواند دربرنامه های مدیریت علفهای هرز استفاده شود جودره یک علف هرز جدی برای مزارع زعفران است به منظور بررسی اثربازدارندگی ترکیبات دگرآسیب بقایای کلزا برکنترل علف هرز جودره دو آزمایش جداگانه جوانه زنی و گلدانی به انجام رسید آزمایش جوانه زنی بصورت کاملا تصادفی با چهارتکرار درشرایط بهینه درژرمیناتور صورت گرفت تیمارها شامل غلظت های 0و20و50و75و100درصد عصاره های آبی بقایای کلزا بودند پس ازهفت روز درصد و سرعت جوانه زنی طول ساقه چه و طول ریشه چه و وزن تروخشک دانه رست ها اندازه گیری شدند نتایج آزماری داده ها نشان داد که همهویژگیهای جوانه زنی جودره درهمه غلظت های عصاره های آبی کلزاکاهش یافت