سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم رسولی – کارشناسی ارشد شیمی دریا – دانشکده ی علوم وفنون دریایی،دانشگاه آزاد و

چکیده:

امروزه در مناطق مختلفی از جهان در دریا و یا در خشکی به منظور دستیابی به ذخایر نفت و گاز عملیات حفاری صورت می گیرد . مواد مختلفی در ص نعت حفاری مورد استفاده قرار می گیرد که برخی از آنها خطرناک و سمی بوده و می توانند اثرات زیانباری بر اکو سیستم منطقه داشته باشد . گل حفاری،کنده ها،آبهای پسماند عمده آلودگیهای هستند که حین حفاری تولید می شوند . در بسیاری از مناطق جهان قوانین و مقرراتی برای جلو گ یری از آلودگیهای محیط زیست وضع و حتی در برخی از مناطق بسیاری ازفعالیت هایی که منجر به تولید آلاینده ها می شوند ( منجمله حفاری ) ممنوع گردیده است . اجرای عملیات حفاری مانند هر فعالیت صنعتی دیگر در پایان عملیات به کار گرفته شده ،پسماندها و دور ریزهایی را به محیط زیست تخلیه می نمایدو چناچه برنامه ریزی جهت تصفیه و یا حذف آنها صورت نپذیرد این مهم در دراز مدت می تواند اثرات نامطلوبی در محیط زیست داشته باشد . ارزیابی و شناخت اثرات کاربرد سیالات حفاری،روش مقبول و منطقی برای ارایه پیشنهاد جهت کاهش آسیب ها و خسارات احتمالی ناشی از دفع و دور ریزهای حفاری به محیط زیست می باشد . یکی از مهم ترین عوامل در کاهش اثرات منفی زیست
محیطی پس ماندها مدیریت صحیح آنهاست . بگونه ای که برخی مواقع هزینه های م ورد نیاز در حذف آلودگیهای یک پس ماند و یا کنترل انتشار آلودگی آن ،با اعمال مدیریتی صح یح و ابتکاری به میزان چشمگیری کاهش پیدا می کند . این مقاله به بررسی آلاینده ها تولید شده حین عملیات حفاری در دریا و روشهای کاهش اثرات سو ء آن می پردازد .