سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشاد رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
پرویز فرهومند – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
مرتضی گل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف اسید بوتیریک (پودری) بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل نیوکاسل با 240قطعه جوجه گوشتی یک روزه از نژادراس 308در قالب طرح کاملا تصادفی (4تیمار و 5تکرار به ازائ هر تیمار و12 جوجه در هر تکرار ) در بهمن ماه سال 1389 در سالن تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه اجرگردید.در طی دوره پرورش همه تیمار ها با جیره های حاوی انرژی و پروتئین مشابه ،اما سطوح متفاوت صفر ،15/0، 3/0 و 6/0 درصد اسید بوتیریک تغدیه شدند. نتایج تیتر آنتی بادی نیوکاسل نشان می دهد که بین تیمار ها در روز 21تفاوت معنی درای وجود نداشت (05/0< p) .در روز 31 تیمار 3/0 درصد بیشترین تیترآنتی بادی علیه نیو کاسل و تیمار شاهد کمترین تیتر آنتی بادی را نشان داد که اختلاف این تیمار با سایر تیمار ها معنی دار بود(05/0> p).ودر روز 42 روزگی بیشترین تیتر مربوط به تیمار6/0 درصد وکمترین تیتر مربوط به تیمار3/0 درصد بود که اختلاف بین این تیمار ها با سایر تیمار ها معنی دار بود (05/0> p).به طور کلی نتایج بیان می کند که که تیمار 3/0 درصد در روز 31 و تیمار 6/0 در روز 42 بیشترین ایمنی را در مقابل نیو کاسل نشان داد