مقاله اثرات محيط سياسي بخش دولتي بر رفتار سازماني کارکنان و مديران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه 191 تا 206 منتشر شده است.
نام: اثرات محيط سياسي بخش دولتي بر رفتار سازماني کارکنان و مديران
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرايش هاي سياسي
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله دوگانگي سياست
مقاله اداره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور آرين
جناب آقای / سرکار خانم: منوريان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث گرايش هاي سياسي بوروکرات ها و کارکنان دولتي و تاثير آن بر عملکرد آنها همواره يکي از مهم ترين موضوعات در مديريت دولتي بوده که تحت عنوان دوگانگي سياست، اداره مورد بررسي قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسي تاثير گرايش هاي سياسي مديران و کارکنان دولتي بر رفتار شهروندي سازماني آنها مي پردازد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که گرايش هاي سياسي بر رفتار شهروندي سازماني تاثير مي گذارد و مديران و کارکناني که به حزب حاکم گرايش دارند رفتار شهروندي بالاتري از ديگران دارند و در مقابل کارکناني که به حزب حاکم گرايش ندارند، رفتارهاي شهروندي سازماني چنداني از خود نشان نمي دهند.