مقاله اثرات موضعي اكسيد روي بر زخم هاي ناشي از جراحي سينوس پيلونيدال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه 48 تا 52 منتشر شده است.
نام: اثرات موضعي اكسيد روي بر زخم هاي ناشي از جراحي سينوس پيلونيدال
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زخم باز
مقاله سينوس پيلونيدال
مقاله بهبودزخم
مقاله پماد اكسيد روي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: ناقدي نيا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سينوس پيلونيدال عارضه شايعي در افراد جوان است كه عموما در پوست ناحيه ساكروكوكسيژآل، بالاي آنوس و در خط وسط ديده مي شود و درمان آن انجام جراحي مي باشد. باتوجه به طولاني بودن مدت درمان اين بيماران و نيز وجود اطلاعاتي مبني بر مفيدبودن تركيبات روي در بهبود زخم به بررسي اثر درماني پماد اكسيدروي در ترميم زخمهاي حاد ناشي از سينوس پيلونيدال در مقايسه با دارونما پرداخته شد.
روش كار: در يك مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور تصادفي شده با كنترل دارونما 16 بيمار مرد مبتلا به سينوس پيلونيدال از سال 1386-1387 در بيمارستان اميرالمومنين سمنان مورد بررسي قرار گرفتند. اين بيماران كه مبتلا به ديابت، نارسايي كليه وسيروز نبوده و يا داروهاي موثر بر بهبودي زخم مثل كورتيكواستروييدها را مصرف نمي كردند، پس از جراحي به روش خارج نمودن كامل كيست با انجام پانسمان روزانه پماد اكسيدروي و دارونما در دو گروه هدف و شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. هر 15 روز با اندازه گيري حجم زخم، ميانگين درصد بهبودي در دو گروه مقايسه گرديد. اطلاعات با استفاده از آزمون هاي اسمير نوف و تي تست و نرم افزار SPSS تحليل شد.
نتايج: در اين مطالعه ميانگين سني 24.5±4 سال بود، كه بين دو گروه تفاوت معني داري وجود نداشت (P=0.634). ميانگين درصد تغييرات حجم در 15 روز اول و دوم بعد از عمل جراحي در بين دو گروه تفاوت معني دار نداشت (P=0.334) و (P=0.751). اما ميانگين درصد تغييرات حجم در 15 روز سوم و همچنين در كل 45 روز درمان بين دو گروه تفاوت معني دار داشت (P=0.006) و (P=0.026).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه و نيز مطالعات مختلف انجام شده، پانسمان با پماد اكسيد روي در افزايش سرعت بهبود زخم هاي مزمن و حاد مفيد است. اثر دارو در 15 روز سوم بيشتر بود كه احتمالا به دليل اثر بيشتر روي در مرحله اپيتلياليزه شدن زخم است.