مقاله اثرات هيستولوژيک ال – آرژينين بر عضله بطني موش هاي صحرايي تحت درمان با آهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه 10 تا 14 منتشر شده است.
نام: اثرات هيستولوژيک ال – آرژينين بر عضله بطني موش هاي صحرايي تحت درمان با آهن
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهن
مقاله آرژينين
مقاله اثرات هيستولوژيک
مقاله ميوکارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صوفي آبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرباري آهن براي بدن زيانبار است و مي تواند با ايجاد استرس اکسيداتيو به بافت هاي مختلف بدن از جمله ميوکارد آسيب برساند. بنابراين عوامل آنتي اکسيدان مي توانند آثار سوء ناشي از آن را خنثي نمايند. طبق گزارشات موجود ال – آرژينين به عنوان پيش ساز با توليد اکسيد نيتريک، اثر آنتي اکسيداتيو دارد. اين مطالعه با هدف تعيين اثرات هيستولو‍ژيک بار اضافي آهن بر عضله بطني و اثر پيشگيرانه ال – آرژينين بر آن در موش هاي صحرايي نر انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي 40 سر موش صحرايي نر با محدوده وزني 300-250 گرم انتخاب و به طور تصادفي به پنج گروه مساوي 1- گروه کنترل 2- آهن 10 ميلي گرم بر کيلوگرم 3- آهن 10 ميلي گرم بر کيلوگرم + ال – آرژينين 1 ميلي گرم بر ميلي ليتر 4- آهن 50 ميلي گرم بر کيلوگرم 5- آهن 50 ميلي گرم بر کيلوگرم + ال – آرژينين 1 ميلي گرم بر ميلي ليتر، تقسيم شدند. تمامي حيوانات پس از تيمار 6 هفته اي بيهوش و قلب آنها خارج گرديد و در ادامه برشي از عضله بطن چپ در نوک قلب تهيه و پس از فيکساسيون با فرمالين %10 و رنگ آميزي هماتوکسيلين و ائوزين، از نظر مرفولوژيک بررسي شد. شاخص هاي ميکروسکوپي مورد ارزيابي شامل: تورم سلولي، اتساع و پرخوني عروق، نکروز سلولي و دفورميتي بافتي بود. در اين مطالعه نوع آسيب وارده به بافت و شدت آن نيز بررسي گرديد. داده ها با استفاده از آزمون مجذور کاي تجزيه و تحليل شدند، و P<0.05 سطح معني دار اختلاف ها تلقي گرديد.
يافته ها: نتايج حاصله تغييرات متوسطي را در ميوکارد بطني گروه دوم نشان داد که در مقايسه با گروه کنترل معني دار بود (P<0.05). درميوکارد بطني گروه سوم تغييرات کمي ديده شد که اين تغييرات اختلاف معني داري با گروه کنترل نداشت (P=0.84). نماي ميکروسکوپي ميوکارد بطني در گروه چهارم تغييرات شديدي را نشان داد که در مقايسه با گروه کنترل معني دار بود (P<0.01). همچنين در نماي ميکروسکوپي ميوکارد بطني در گروه پنجم تغييرات کمي مشاهده گرديد، که اين تغييرات اختلاف معني داري با گروه کنترل نداشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که آهن اضافي موجب تغييرات سوء بافتي ميوکارد مي شود و ال – آرژينين مي تواند از اثر سوء سرباري آهن بر بافت قلبي بکاهد. بنابراين ال – آرژينين داراي اثر حفاظتي قلب هنگام استرس بارآهن است.