مقاله اثربخشي آموزش الگوي ارتباطي خانواده کثرت گرا بر رضايت از زندگي زوجين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه 40 تا 48 منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش الگوي ارتباطي خانواده کثرت گرا بر رضايت از زندگي زوجين
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله خانواده
مقاله رضايت شخصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي صدراله
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رضايت در زندگي از طريق علايق متقابل، پذيرش، درک يکديگر و ارضاي نيازها ايجاد مي شود. هدف از اين پژوهش اثر بخشي آموزش الگوي ارتباطي خانواده کثرت گرا بر رضايت از زندگي زوجين بود.
روش کار: در اين پژوهش مورد – شاهد، جامعه پژوهش شامل تمامي افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شيراز بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي تعداد 40 زوج که بر اساس آزمون پرسشنامه تجديدنظر شده کوئرنر و فيتزپاتريک که در دو بعد الگوي خانوادگي بي قيد وشرط و محافظت کننده قرار داشتند انتخاب شدند. آزمون رضايت از زندگي دينر بر روي 40 زوج اجرا و بعد به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. گروه آزمايش در ده جلسه 1.5 ساعته تحت آموزش الگوي ارتباطي کثرت گرا قرار گرفتند. مجددا از هر دو گروه آزمون رضايت از زندگي بعمل آمد. داده ها با استفاده از روش تجزيه و تحليل کوواريانس با SPSS I5 تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: نتايج پژوهش نشان داد که از نظر رضايت زندگي تفاوت معني داري بين دو گروه وجود داشت (P<0.0001) همچنين تفاوت معني دار بين نمرات پيش آزمون و پس آزمون رضايت زندگي در دو گروه وجود داشت (P<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت که گفت و شنود نقش کليدي در رضايت از زندگي دارد. بنابراين آموزش الگوي ارتباطي کثرت گرا که مبني بر گفت وشنود بالا است در رضايت از زندگي زوجين موثر است .