مقاله اثربخشي درمان شناختي – رفتاري با آموزش مهارت حل مساله در کاهش علايم اضطراب امتحان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم رفتاري از صفحه 23 تا 27 منتشر شده است.
نام: اثربخشي درمان شناختي – رفتاري با آموزش مهارت حل مساله در کاهش علايم اضطراب امتحان
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختي – رفتاري
مقاله مهارت حل مساله
مقاله اضطراب امتحان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي فرد راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: سپاسي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي درمان شناختي – رفتاري با آموزش مهارت حل مساله در کاهش علايم اضطراب امتحان دختران مقطع دبيرستان انجام شد.
روش: اين پژوهش از نوع آزمايشي با طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه مورد مطالعه کليه دانش آموزان دختر پايه اول تا سوم مقطع دبيرستان شهرستان فريدونکنار در استان مازندران بودند. 30 دانش آموز داراي اضطراب امتحان پس از اجراي آزمون تشخيصي (پرسش نامه اضطراب امتحانTAI ) به شيوه نمونه گيري خوشه اي به طور تصادفي انتخاب و به صورت تصادفي تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل به طور برابر (15 نفر) قرار گرفتند. آزمودني هاي گروه آزمايش به مدت 10 جلسه، تحت درمان شناختي – رفتاري با آموزش مهارت حل مساله قرار گرفتند، گروه کنترل هيچ مداخله اي دريافت نکردند. داده هاي به دست آمده با استفاده از روش آماري کوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: علايم اضطراب امتحان در آزمودني هاي گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل به طور معناداري کاهش يافت (p<0.001).
نتيجه گيري: روش هاي درمان شناختي – رفتاري با آموزش مهارت حل مساله راهبردهايي کارآمد و سودمند در کاهش اضطراب امتحان و بهبود کارکرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني هستند.