مقاله اثربخشي مداخله شناختي – رفتاري بر پاسخ هاي مقابله اي و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجانات زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم رفتاري از صفحه 35 تا 43 منتشر شده است.
نام: اثربخشي مداخله شناختي – رفتاري بر پاسخ هاي مقابله اي و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجانات زنان
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداخله شناختي – رفتاري
مقاله پاسخ هاي مقابله اي
مقاله راهبردهاي تنظيم شناختي
مقاله هيجانات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده نساجي سوگند
جناب آقای / سرکار خانم: پيوسته گر مهرانگيز
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: موتابي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشم سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي مداخله شناختي – رفتاري بر پاسخ هاي مقابله اي و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجانات در زنان بود.
روش: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي همراه پيش آزمون – پس آزمون و پيگيري است. از ميان کارمندان زن داوطلب دانشگاه الزهرا (س)، 58 نفر به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي و ليست انتظار قرار گرفتند (n=29). 12 جلسه سه ساعته آموزش درمان شناختي – رفتاري به شيوه گروهي براي هر دو گروه در زمان های متفاوت به اجرا درآمد. از پرسش نامه پاسخ هاي مقابله اي و پرسش نامه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجانات براي جمع آوري داده ها استفاده شد. داده ها با آزمون هاي Tمستقل، تحليل کوواريانس و اندازه گيري مکرر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: تحليل يافته ها مبتني بر آزمون هاي t مستقل، تحليل کوواريانس و اندازه گيري مکرر نشان داد که مداخله اين پژوهش موجب تفاوت معناداري در مقياس هاي پاسخ مقابله اي و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجانات نشان داده است.
نتيجه گيري: اجراي مداخله شناختي – رفتاري موجب افزايش استفاده از پاسخ هاي مقابله اي مساله مدار، راهبردهاي شناختي متمرکز بر برنامه ريزي، بازنگري و ارزيابي مجدد به صورت مثبت در تنظيم هيجانات و نيز کاهش استفاده از پاسخ هاي مقابله اي هيجان مدار و راهبردهاي شناختي خودسرزنشگري، نشخوار ذهني، فاجعه آميز کردن در تنظيم شناختي هيجانات مي شود.