سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کامران امیریان – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

درچند دهه اخیر روشهای تحقیق سنتی متداول برای حل مشکلات اجتماعی مردم به دلیل مشارکت محدود جامعه دچار چالش شده اند طراحان دیدگاه نوین درجستجوی مشارکت جامعه به عنوان شریکی فعال درتمام فرایند پژوهش هستند و سودمندی هایی را برای اتخاذ این راهبرد برمی شمارند درپژوهشهای مشارکتی مبتنی بر جامعه نقش محققین غیردانشگاهی درروند تولید دانش ایجاد تغییر و کنترل فرایند پژوهش حائز اهمیت است بحرینی و همکاران 2006 از سال 1375 رویکرد پیشگیری از دل سایر مداخلات متولد گردید این رویکرد به دلیل بسترهای اجتماعی آن ده رویکردی اقتداری جامعه نگر و متخصص گرا داشت و رویکرد غالب محسوب می گردید این روش توانست اذهان مسئولین و کارشناسان را به سمت مقابله با مصرف مواد مخدر سوق دهد اما ذات رویکرد طوری طراحی می گردید که جوامع اجتماعات را درفعالیت هادرنظر نمی گرفت و یا با انان انفعالی برخورد می کرد و سطوح مشارکت اجتماعی درکاهش تقاضای مواد مخدر را به سوی لایه هی عمیق اجتماعی دنبال نمی کرد