سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی یعقوبی – مدرس دانشگاه آزادشهرضا
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
اورنگ تاکی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

حفظ ونگهداری بقایای گیاهی درمناطق خشک درکاهش اثرات سوزاندن بقایا فقرمواد آلی و حفظ منابع آب و خاک اهمیت می یابد مدیریت بقایای گیاهی و روشهای خاک ورزی حفاظتی درتناوب گندم و آفتابگردان بربهبود شرایط فیزیکی خاک و افزایش عملکرد محصول گندم میتواند تاثیر گذار باشد به همین منظور چهارروش مدیریت بقایای گیاهی شامل سوزاندن مدفون کردن مخلوط کردن و نگهداری درسطح خاک که درقالب چهارتیمار خاک ورزی شامل سوزاندن بقایا+ گاو اهن برگرداندار +دیسک و ساقه خردکن +گاو آهن قلمی +روتیواتور و ساقه خرد کن +گاو آهن برگرداندار +دیسک حفظ بقایا +دستگاه کاشت مستقیم با بکارگیری طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام و درسال دوم پارامترهای مورد نظر مورد بررسی قرار گرفتند نتایج نشان داد که درساعات اولیه صبح تیمار بی خاک ورزی با اختلاف ۴۰ درصد دارای بالاترین دما و درساعت ۱۴ عصر روش سوزاندن با ختلاف ۱۴درصد بیشترین دما را نسبت به بقیه تیمارها داشته است روش سوزاندن بقایای گیاهی با میانگین ۶۲۰۶ کیلوگرم درهکتار بالاترین عملکرد و روش مدفون کردن بقایا نیز با میانگین ۶۰۹۵ کیلوگرم درهکتار عملکردی مشابه روش سوزاندن داشته است.