سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مریم روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
مصطفی سلیمی فر –
مهدی مصطفوی – استادیاردانشگاه فردوسی مشهد
محمدعلی فلاحی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
توسعه مالی نقش کلیدی دررشد اقتصادی کشورها ایفا می کند بنابراین شناخت عوامل تاثیر گذاربرتوسعه مالی ضروری است یکی ازعوامل موثربرتوسعه مالی درامدهای نفتی است درامدهای نفتی ازطریق مکانیزمهای بیماری هلندی کاهش اتکا به درامدهای مالیاتی فسادورانت جویی کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی عدم شکل گیری احزاب مستقل سیاسی بی ثباتی اقتصاد کاهش سرمایه گذریا فیزیکی زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی هردو بخش سهام و بانک فراهم می نماید بنابرانی این کشورها علیرغم وجود درامدهای عظیم نرخهای رشدپایین تری را نسبت به سایرکشورها تجربه می کنند دراین مطالعه با استفاده ازداده های تابلویی برای 8کشورمنتخب عضو اپک درطی دوره زمانی 1994-2009 به ازمون تجربی فرضیات موردنظر دردو بخش سهام و سیستم بانکی پرداخته شده است نتایج حاکی ازآن است که ارتباط منفی و معنی داری بین درامدهای نفتی و توسعه مالی درسیستم بانکی وجود دارد اما ارتباط بین درامدهای نفتی و توسعه مالی دربازر سهام مثبت میباشد.