مقاله اثر آبياري با فاضلاب شهري بر خصوصيات فيزيكي- شيميايي خاك،‌ تجمع عناصر غذايي و كادميوم در درختان زيتون (.Olea europaea L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در علوم محيطي از صفحه 1 تا 10 منتشر شده است.
نام: اثر آبياري با فاضلاب شهري بر خصوصيات فيزيكي- شيميايي خاك،‌ تجمع عناصر غذايي و كادميوم در درختان زيتون (.Olea europaea L)
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاضلاب شهري
مقاله آبياري
مقاله عناصر غذايي
مقاله زيتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابراتي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ماراليان حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فاضلاب شهري مي تواند به عنوان منبعي غني از عناصر غذايي مورد نياز گياه به شمار رود. براي بررسي اثر آبياري با فاضلاب شهري در جنوب تهران، بر خواص فيزيكي و شيميايي خاك، تجمع عناصر غذايي و كادميوم در درختان زيتون، به صورت منظم و تصادفي در سه تكرار و در دو تيمار آبياري در زمين هاي جنگل كاري شده با گونه زيتون كه به مدت 7 سال آبياري شده بود، آزمايش پياده گرديد. تيمار آبياري شامل: فاضلاب شهري و آب چاه (شهري) بود. به منظور بررسي خواص فيزيكي و شيميايي خاك و تجمع عناصر غذايي در بافت هاي زيتون (برگ و ميوه)، نمونه هاي برگ، ميوه و خاك (عمق 0-15، 15-30 و 60-30 سانتيمتري) از هر پلات در سه تكرار برداشت شدند. كليه نمونه ها طبق روش هاي استاندارد تجزيه شيميايي شد. با توجه به همگن بودن داده ها، از آزمون تي غيرجفتي استفاده شد. نتايج نشان داد كه آبياري با فاضلاب شهري سبب افزايش معني دار غلظت P, K, Ca, Cd, Mg, N در خاك، برگ و ميوه درختان زيتون مي شود و غلظت Na را در خاك افزايش مي دهد. آبياري با فاضلاب شهري سبب افزايش عملكرد ميوه و وزن برگ گرديد.