مقاله اثر آرايش کاشت و تراکم بوته بر صفات فيزيولوژيک بادام زميني (.Arachis hypogaea L) در گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 171 تا 180 منتشر شده است.
نام: اثر آرايش کاشت و تراکم بوته بر صفات فيزيولوژيک بادام زميني (.Arachis hypogaea L) در گيلان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام زميني
مقاله آرايش کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله صفات فيزيولوژيک
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راسخ حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي سيده ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزادويشگايي محمدنقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تراکم بوته و آرايش کاشت بر شاخص هاي مهم فيزيولوژيک بادام زميني اين تحقيق بصورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در زميني واقع در شهرستان بندر کياشهر در سال 1381 انجام گرفت. فاکتور اول شامل آرايش کاشت (در دو سطح آرايش مربع و آرايش مستطيل) و فاکتور دوم تراکم بوته (در چهار سطح 30، 53، 83 و 148 هزار بوته در هکتار) بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که آرايش کاشت از 45 تا 90 روز پس از کاشت بر شاخص سطح برگ اثر معني داري داشته و از نظر کمي نيز آرايش کاشت مربع نسبت به آرايش کاشت مستطيلي برتري داشت. تراکم بوته نيز در کل دوره رشد بر شاخص سطح برگ اثر معني دار داشت. اثر آرايش کاشت بر سرعت رشد گياه و ضريب تسهيم در سطح 5 درصد و بر سرعت رشد غلاف و عملکرد غلاف در سطح 1 درصد معني دار گرديد. تراکم کاشت نيز بر سرعت رشد گياه و سرعت رشد غلاف و عملکرد غلاف اثر بسيار معني دار داشته اما بر صفات ضريب تسهيم غلاف، عملکرد غلاف و دوره موثر پرشدن غلاف در سطح 5 درصد اثر معني داري داشت. هيچ کدام از اثرات متقابل معني دار نگرديدند. بنابراين با توجه به معني دار نشدن اثرات متقابل براي حصول عملکرد بالا آرايش کاشت مربع و تراکم 3/8 بوته در مترمربع توصيه مي گردد.