سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
طاهره کریمی نیا – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی

چکیده:
پایدارسازی جداره های قائم و شیبدارخاکی یکی ازمسائل مهم مهندسی عمران درمناطق شهری می باشد میخ کوبی جداره ها یکی ازکاربردی ترین راهکارهای پایدارسازی گود می باشد که ازعوامل تاثیر گذار برمیزان کارایی سیستم میخ کوبی میتوان به ارایش عرضی نیل هااشاره کرد درمقاله حاضر بااستفاده ازنرم افزار المان محدود PLAXIS 2D v8.6 اثرارایش عرضی میخ ها برپایداری استاتیکی و دینامیکی خاک میخ کوبی شده مورد بررسی قرارمیگیرد درمطالعه حاضر بررسی نحوه ارایش عرضی میخ ها شامل اثرطول میخ ها و فواصل قائم بین آنها برمبنای محدودیت های تعریف شده درایین نامه FHWA و بادرنظر گرفتن مجموع طول میخ های برابر می باشد نتایج این بررسی ها نشان میدهد که درنظر گرفتن میخ های با طول بیشتر در2/3 فوقانی گود تاثیرگذاری بیشتری نسبت به کاهش فاصله عمودی بین میخ ها برمیزان پایداری گود دارد همچنین درمقاله حاضر 10ارایش مختلف میخ مورد بررسی قرارگرفته و بهینه ترین آنها با یک ارایش خاص مشخص گردیدها ست