مقاله اثر آموزش بر آگاهي، نگرش و عملکرد ماماها در مورد روش هاي غيردارويي کاهش درد زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1390 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه 34 تا 40 منتشر شده است.
نام: اثر آموزش بر آگاهي، نگرش و عملکرد ماماها در مورد روش هاي غيردارويي کاهش درد زايمان
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد زايمان
مقاله آموزش
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله ماما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرانمايه مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پور افسر
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: کاهش درد زايمان توسط ماماهاي آموزش ديده تمايل مادران باردار را براي انجام زايمان طبيعي افزايش خواهد داد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر آموزش بر آگاهي، نگرش و عملکرد ماماها در مورد روش هاي غيردارويي کاهش درد زايمان انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مداخله اي و نيمه تجربي در سال 1385 در گيلان انجام شد. تعداد 59 نفر از ماماهاي بخش هاي زايمان بيمارستان هاي غيرآموزشي با نمونه گيري سهميه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه بود که اعتبار علمي آن با روش اعتبار محتوا و پايايي آن با روش آزمون مجدد سنجيده شد. داده ها در دو مرحله قبل و بعد از آموزش جمع آوري شدند. روش هاي مختلف کاهش درد با تاکيد بر به کارگيري روش هاي غيردارويي نظير ماساژ ملايم، برقراري تماس چشمي با مادر، تشويق مادر به ذکر دعا و روش هاي حمايتي، فيزيولوژيک و جاي گزيني (استفاده از کمپرس گرم، تغيير وضعيت و استفاده از روغن هاي معطر) در کارگاه يک روزه آموزش داده شد. داده ها با آزمون هاي آماري تي زوج و ويلکاکسون تحليل شدند.
يافته ها: آگاهي، نگرش و به کارگيري روش هاي کاهش درد زايمان توسط ماماها بعد از آموزش به طور معني داري افزايش يافت (P<0.05).
نتيجه گيري: آموزش کارگاهي در ارتقاي ميزان آگاهي، نگرش و به کارگيري روش هاي کاهش درد زايمان توسط ماماها، به ويژه روش هاي داراي عوارض کم تر، اثربخشي بيش تر و کاربرد ساده تر موثر بود.