سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
یوسف تقی پوریان – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد چالوس
حمیده جعفرنژاد – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد نور

چکیده:
اخلاق مفهومی حساس در تمامی مشاغل اجتماعی است،بویژه مشاغلی که به فعالیتهای اقتصادی بسیار مرتبط اند همچون حسابداری. اگر اخلاق شغلی وجود نداشته باشد، کیفیت خدمات حساب داری ارائه شده به جامعه ارزش کاربردی آن را تضمین نخواهد نمود. برای حسابداران، اخلاق شغلی (دارایی نا محسوس ) محسوب میشود.هدف این پژوهش بررسی اثر اخلاق فردی وشرکتی بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران بااستفاده معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری این تحقیق حسابداران شاغل در واحد حسابداری شرکت های تولیدی استان مازندران در پاییز 1393 است .جهت گیری تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی و از نظر اجرایی توصیفی است.اطلاعات با استفاده از روش پرسشنامه ای جمع آوری گردید .برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارplsاستفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد، هرچه سطح اخلاق شرکتی و اخلاق فردی افزایش یابد،در حیطه تقلبات مالی ،تصمیمات اخلاقی تری گرفته می شود