سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
کمال حاج محمدنیا قالی باف – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سولوای متیاسن – دانشگاه آروس دانمارک
پیر کودسک – دانشگاه آروس دانمارک
سید احمد حسینی – دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:
دو آزمایش دز – پاسخ به صورت تأثیر ادجوانت ها بار کارایی علف کش نیکوسولفورون در تیمار علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv] و گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus) در حضور یون های محلول در مخزن سمپاش در گلخانه ی بخش تحقیقات علف های هرز دانشگاه آروس (دانمارک) در ساال ۱۳۸۹ اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل ادجوانت ها (Contact 0/2%؛ سورفکتانت غیریونی، L/ha Renol 0/5؛ روغن گیاهی، و بدون ادجوانت)، کیفیت محلول شامل یون های محلول کلرید کلسیم (۰، ۰/۰۱، ۰/۰۵ و ۰/۱ مول) و کلرید آهن III (صفر، ۰/۰۰۲، ۰/۰۱ و ۰/۰۵ مول)، و ۷ دز نیکوسولفورون ۰، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲، ۶۴ و ۱۲۸ گرم ماده موثره در هکتار با ۳ تکرار بودند. نیکوسولفورون در مرحله ۲ تا ۳ برگی علف های هرز با حجم پاشش ۲۰۰ لیتر در هکتار سمپاشی شد. وزن تر و وزن خشک اندام هوایی علف هرز، ۳ هفته پس از تیمار، محاسبه شد. نتایج نشان دادند که کاربرد ادجوانات ها کاارایی نیکوسولفورون را در مقایسه با عدم کاربرد ادجوانت، به طور معنی داری افزایش داد. افزودن ادجوانت ها به مخزن سمپاش در تمام کیفیت های مختلف آب نیز تأثیر مثبت آن ها را در کنترل علف های هرز، به شکل معنی داری نشان داد. بر اساس منحنی های دز پاسخ، دزهای ED90 حاصل از وزن خشک اندام هوایی سوروف (% شاهد) از میانگین یون های موجود در مخزن سمپاش در تیمارهای بدون ادجوانت، Contact و Renol به ترتیب معادل ۸۸/۵، ۲۸/۷ و ۲۶/۳ گرم ماده مؤثره در هکتار بدست آمد. مقادیر ED90 مذکور برای علف هرز گاوپنبه به ترتیب برابر ۱۵۳/۸، ۳۶/۳ و ۵۰/۹ گرم ماده موثره در هکتار بود.