سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یدالله دالوند – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی
اکرم صادقی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی
غلامرضا اسدی – سمنان شرکت دشت سبز
ابراهیم کریمی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی

چکیده:

در سالهای اخیر گیاهان دارویی بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. استفاده از کودهای شیمیایی ممکن است ترکیبات گیاهان دارویی را تغییر داده و یا موجب تجمع باقیماندههای ناخواسته در گیاه گردند. جستجو برای یافتن جایگزین مناسب کودهای شیمیایی به علت ضرورت آلودگیهای محیطی و مباحث مربوط به سلامتی برای تولید کننده و مصرف کننده مورد توجه میباشد. استفاده از باکتریهای تحریک کنند رشد گیاه ممکن است ابزار مناسبی برای کاهش این مشکلات باشد. استرپتومایسسها باکتریهای گرم مثبتی هستند که قابلیت خوبی برای بقا در شرایط نامناسب محیطی مانند خاک های شور دارند. خاصیت تحریک کنندگی رشد گیاه توسط این ریز سازوارهها مکرارا گزارش شده است. نعناع فلفلی (Mentha piperita) یکی از گیاهان دارویی است که به طور وسیع در صنایع غذایی و دارویی استفاده میگردد. در این تحقیق توانایی یک جدایه استرپتومایسس تولید کننده اکسین و سیدروفور به نام C برای تحریک رشد نعناع فلفلی در شرایط مزرعه ارزیابی گردید. مقادیر مختلف ورمی کمپوست (یک ، دو و چهار تن در هکتار) ، استرپتومایسس و مخلوط ورمی کمپوست و استرپتومایسس استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده از دو تن در هکتار ورمی کمپوست به علاوه استرپتومایسسو چهار تن در هکتار ورمی کمپوست به علاوه استرپتومایسسبه ترتیب عملکرد و درصد اسانس و عملکرد نعناع را به طور معنی دار (0.01≥P) افزایش داد. این مطالعه نشان داد که استرپتومایسس جدید C قابلیت استفاده به عنوان کود بیولوژیک برای گیاهان دارویی را دارا میباشد.