سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر مقصودی پور – پژوهشگاه مواد و انرژی
محسن صارمی – دانشگاه تهران – دانشکده فنی
مسعود علیزاده – پژوهشگاه مواد و انرژی
کامران احمدی – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این پژوهش اثر افزودنیهای اکسید ایتریم و اکسید ایتربیم به – طور همزمان و همچنین اکسید گادولینیم و اکسید ایتریم به طور همزمان بر اکسید بیسموت مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با نمونه اکسید بیسموت دوپ شده با اکسید ایتریم به تنهایی به عنوان نمونه مرجع مورد مقایسه قرار گرفت . نمونهها از روش پرس پودر تهیه شده و در دماهای 850 – 950 o C سینتر شدند . آنالیز فازی به کمک XRD نشان از تثبیت فاز مکعبی در نمونهها داشت . هدایت یونی نمونهها توسط تکنیک امپدانس اسپکترو – سکوپی مورد مطالعه قرار گرفت و اثر افزودنیها بر هدایت نمونهها بررسی گردید . نتایج نشان داد که با استفاده از دو افزودنی بهطور همزمان میتوان با مقادیر کمتری از افزودنی ساختار مکعبی را پایدار نمود و در نتیجه هدایت الکترولیت را افزایش داد