مقاله اثر انجماد شيشه اي بر پارامترهاي حياتي و ميزان آپوپتوز اسپرم مردان نابارور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در فيض از صفحه 18 تا 25 منتشر شده است.
نام: اثر انجماد شيشه اي بر پارامترهاي حياتي و ميزان آپوپتوز اسپرم مردان نابارور
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انجماد شيشه اي
مقاله اسپرم
مقاله آپوپتوز
مقاله ناباروري مردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مينا
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اديب مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه انجماد اسپرم انسان به عنوان يک تكنيك رايج براي درمان ناباروري به كار مي رود. مشخص شده است كه انجماد به روش هاي مختلف کمابيش سبب كاهش تحرك و قابليت حيات اسپرم در مردان بارور مي شود. اما، هنوز اثر روش انجماد شيشه اي بر روي پارامترهاي اسپرم مردان نابارور بررسي نشده است. هدف از اين مطالعه، بررسي اثر انجماد شيشه اي بر پارامترهاي حياتي و ميزان آپوپتوز اسپرم در مردان نابارور است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي نمونه هاي مايع مني 17 بيمار مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد، پس از خود انزالي جمع آوري و آناليز آن طبق استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت انجام گرفت. سپس از نمونه ها اسمير تهيه شده و لام ها براي رنگ آميزي تانل و تعيين درصد مرگ سلولي فيكس شدند. مقداري از مايع مني توسط كرايولوپ برداشته شده و در نيتروژن مايع منجمد شد. پس از گذشت حداقل 7 روز از انجماد، نمونه ها ذوب شده و پارامترهاي حياتي (تحرك، مورفولوژي، قابليت حيات و شمارش) آن بررسي شدند. داده هاي قبل و بعد از انجماد توسط آزمون هاي t زوجي و ويل کاکسون مقايسه گرديدند.
نتايج: درصد تحرك پيشرونده بعد از انجماد شيشه اي به طور معني داري كاهش يافت. همچنين، كاهش معني داري در قابليت حيات و مورفولوژي اسپرم و افزايش معني داري در ميزان آپوپتوز مشاهده شد. اما، پارامتر شمارش تغيير معني داري نداشت.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه انجماد شيشه اي بر روي پارامترهاي حياتي و ميزان آپوپتوز اسپرم مردان نابارور اثر سوء دارد. هر چند ميزان آپوپتوز ايجاد شده توسط اين روش نسبت به ساير روش هاي انجماد کمتر است.