مقاله اثر انفوزيون سريع مايعات كريستالوييد وريدي با دماي اتاق در بروز هيپوترمي خفيف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه 18 تا 23 منتشر شده است.
نام: اثر انفوزيون سريع مايعات كريستالوييد وريدي با دماي اتاق در بروز هيپوترمي خفيف
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپوترمي
مقاله محلول كريستالوييد
مقاله بيهوشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: دبير شيده
جناب آقای / سرکار خانم: رادپي بديع الزمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هيپوترمي عارضه شايع بيهوشي عمومي و ناحيه اي است و مي تواند پس از عمل باعث بروز عوارض جانبي مانند اختلالات قلبي، اختلالات انعقادي، عفونت زخم هاي جراحي و نيز كاهش متابوليسم داروهاي بيهوشي و بروز لرز شود.
بيماران در حين جراحي به علل متعددي مانند توزيع گرما از مركز به محيط در اثر وازوديلاتاسيون ناشي از داروهاي بيهوشي، پايين بودن درجه حرارت محيط اتاق عمل، شستشوي محل جراحي و حفره هاي بدن با مايعات سرد و همچنين انفوزيون وريدي مايعات با دماي اتاق و خون سرد و نيز مهار پاسخ هاي ترمورگولاتوري توسط داروهاي بيهوشي، دچار هيپوترمي مي شوند، بنابراين پيشگيري از اين عارضه از اهميت زيادي برخوردار است.
هدف از اين مطالعه بررسي تاثير تزريق محلول كريستالوييد وريدي نگهداري شده در درجه حرارت اتاق عمل بر روي دماي بدن بيماران بود.
مواد و روش ها: اين تحقيق آينده نگر توصيفي و مقطعي بر روي 80 نفر زن حامله كه كانديداي سزارين الكتيو با بي حسي ناحيه اي بودند انجام گرفت.
در اتاق عمل قبل از انجام بي حسي،‌ ابتدا درجه حرارت مركزي و محيطي بيماران و درجه حرارت محلول كريستالوييد آماده تزريق اندازه گيري شد. سپس براي بيماران 10 ميلي گرم/ كيلوگرم محلول رينگر كه در درجه حرارت اتاق نگهداري مي شد سريعات انفوزيون گرديد. پس از تزريق، دماي بدن بيماران مجددا اندازه گيري مي شد.
نتايج: متوسط سن بيماران 28.37±4.07 سال و متوسط دماي سرم هاي رينگر مورد تزريق 23.48±0.08 درجه سانتي گراد بود. دماي مركزي و محيطي بيماران بعد از تزريق سريع 10 ميلي متر/ كيلوگرم از سرم رينگر، به طور معني داري (به ترتيب به ميزان 0.5±0.12 و 0.6±0.31 درجه سانتي گراد) كاهش يافت.
نتيجه گيري: تزريق مايعات وريدي با دماي اتاق مي تواند باعث افت معني دار دماي بدن بيماران و بروز هيپوترمي خفيف شود.